CSS top հատկություն

Հատկանշում է դիրքավորված տարրի վերին դիրքավորումը:

Օրինակ

img {
    position: absolute;
    top: 70px;
}
Փորձել
Նախնական արժեք auto
Ժառանգվող
Անիմացվող
JavaScript սինթաքս օբյեկտ.style.top="70px"
Արժեք Բնութագիր
% Հատկանշում է վերին եզրի դիրքավորումը իր պարունակիչ տարրի տոկոսներով:
length Հատկանշում է վերին եզրի դիրքավորումը (px, %, em և այլն...): Բացասական արժեքներ թույլատրվում են:
auto Թույլ է տալիս բրաուզերին հաշվարկել վերին եզրի դիրքավորումը:
initial Վերագրում է այս հատկությունն իր նախնական արժեքին:
inherit Ժառանգում է այս հատկությունն իր ծնող տարրից: