CSS float հատկություն

Հատկանշում է, արդյո՞ք արկղը պետք է լողա, թե ոչ:

Օրինակ

img  {
    float: right;
}
Փորձել
Նախնական արժեք none
Ժառանգվող
Անիմացվող
JavaScript սինթաքս օբյեկտ.style.cssFloat="right"
Արժեք Բնութագիր
left Տարրը կլողա դեպի ձախ:
none Տարրը չի լողա և կցուցադրվի այնտեղ, որտեղ այն ունի տեղ:
right Տարրը կլողա դեպի աջ:
initial Վերագրում է այս հատկությունն իր նախնական արժեքին:
inherit Ժառանգում է այս հատկությունն իր ծնող տարրից: