CSS background-clip հատկություն

Հատկանշում է ֆոնի նկարչական տարածքը:

Օրինակ

div {
    background-color: yellow;
    background-clip: content-box;
}
Փորձել
Նախնական արժեք border-box
Ժառանգվող
Անիմացվող
JavaScript սինթաքս օբյեկտ.style.backgroundClip="content-box"
Արժեք Բնութագիր
border-box Ֆոնը կրճատվում է արկղի եզրագծով:
content-box Ֆոնը կրճատվում է արկղի պարունակությունով:
padding-box Ֆոնը կրճատվում է արկղի լիցքով:
initial Վերագրում է այս հատկությունն իր նախնական արժեքին:
inherit Ժառանգում է այս հատկությունն իր ծնող տարրից: