CSS resize հատկություն

Հատկանշում է, արդյո՞ք տարրի չափսերը փոփոխվող են օգտվողի կողմից, թե ոչ:

Օրինակ

div {
    resize: both;
    overflow: auto;
}
Փորձել
Նախնական արժեք none
Ժառանգվող
Անիմացվող
JavaScript սինթաքս օբյեկտ.style.resize="both"
Արժեք Բնութագիր
both Հատկանշում է, որ օգտվողը կարող է փոփոխել տարրի լայնությունը և բարձրությունը:
horizontal Հատկանշում է, որ օգտվողը կարող է փոփոխել տարրի լայնությունը:
none Հատկանշում է, որ օգտվողը չի կարող փոփոխել տարրի չափսերը:
vertical Հատկանշում է, որ օգտվողը կարող է փոփոխել տարրի բարձրությունը:
initial Վերագրում է այս հատկությունն իր նախնական արժեքին:
inherit Ժառանգում է այս հատկությունն իր ծնող տարրից: