CSS column-span հատկություն

Հատկանշում է, թե քանի սյունակների պետք է բաժանվի տարրը:

Օրինակ

h2 {
    column-span: all;
    -webkit-column-span: all; /* Chrome, Safari, Opera */
}
Փորձել
-webkit-
-webkit-
-webkit-
Նախնական արժեք 1
Ժառանգվող
Անիմացվող
JavaScript սինթաքս օբյեկտ.style.columnSpan="all"
Արժեք Բնութագիր
1 Տարրը կբաժանվի մեկ սյունակի:
all Տարրը կբաժանվի բոլոր սյունակների:
initial Վերագրում է այս հատկությունն իր նախնական արժեքին:
inherit Ժառանգում է այս հատկությունն իր ծնող տարրից: