CSS flex-shrink հատկություն

Հատկանշում է, թե ինչպես տարրը պետք է նեղանա՝ հարաբերված մնացածի հետ:

Օրինակ

div:nth-of-type(2) {flex-shrink: 3;}
div:nth-of-type(2) {-webkit-flex-shrink: 3;} /* Safari */
Փորձել
Նախնական արժեք 1
Ժառանգվող
Անիմացվող
JavaScript սինթաքս օբյեկտ.style.flexShrink="3"
Արժեք Բնութագիր
number Թիվ, որը հատկանշում է, թե քանի անգամ տարրը պետք է նվազի/նեղանա՝ հարաբերական մնացած ճկվող տարրերին: Նախնական արժեք՝ 1:
initial Վերագրում է այս հատկությունն իր նախնական արժեքին:
inherit Ժառանգում է այս հատկությունն իր ծնող տարրից: