CSS opacity հատկություն

Հատկանշում է տարրի անթափանցիկության աստիճանը:

Օրինակ

div {
    opacity: 0.5;
}
Փորձել
Նախնական արժեք 1
Ժառանգվող
Անիմացվող
JavaScript սինթաքս օբյեկտ.style.opacity="0.5"
Արժեք Բնութագիր
number Հատկանշում է տարրի անթափանցիկությունը: 0.0-ից (ամբողջությամբ թափանցիկ) մինչև 1.0 (ամբողջությամբ անթափանցիկ):
initial Վերագրում է այս հատկությունն իր նախնական արժեքին:
inherit Ժառանգում է այս հատկությունն իր ծնող տարրից: