CSS font-size հատկություն

Հատկանշում է տեքստի տառատեսակի չափսը:

Օրինակ

h1 {
    font-size: 35px;
}
h2 {
    font-size: 25px;
}
p {
    font-size: 14px;
}
Փորձել
Նախնական արժեք medium
Ժառանգվող
Անիմացվող
JavaScript սինթաքս օբյեկտ.style.fontSize="14px"
Արժեք Բնութագիր
% Հատկանշում է տառատեսակի չափսը իր ծնող տարրի տառատեսակի տոկոսներով:
length Հատկանշում է ֆիքսված տառատեսակի չափս` px, %, em և այլն...:
large Մեծ չափսի տառատեսակ:
larger Հատկանշում է իր ծնող տարրի տառատեսակից ավելի մեծ չափսի տառատեսակ:
medium Միջին չափսի տառատեսակ:
small Փոքր չափսի տառատեսակ:
smaller Հատկանշում է իր ծնող տարրի տառատեսակից ավելի փոքր չափսի տառատեսակ:
x-large Էքստրա-մեծ չափսի տառատեսակ:
x-small x-փոքր չափսի տառատեսակ:
xx-large xx-մեծ չափսի տառատեսակ:
xx-small xx-փոքր չափսի տառատեսակ:
initial Վերագրում է այս հատկությունն իր նախնական արժեքին:
inherit Ժառանգում է այս հատկությունն իր ծնող տարրից: