CSS clear հատկություն

Հատկանշում է, թե տարրի որ կողմերում այլ լողացող տարրեր չեն թույլատրվում:

Օրինակ

img {
    float: left;
}
p.clear {
    clear: both;
}
Փորձել
Նախնական արժեք none
Ժառանգվող
Անիմացվող
JavaScript սինթաքս օբյեկտ.style.clear="both"
Արժեք Բնութագիր
both Չի թույլատրում լողացող տարրեր ոչ ձախ, ոչ աջ կողմերում:
left Չի թույլատրում լողացող տարրեր ձախ կողմում:
none Թույլատրում է լողացող տարրեր երկու կողմերում:
right Չի թույլատրում լողացող տարրեր աջ կողմում:
initial Վերագրում է այս հատկությունն իր նախնական արժեքին:
inherit Ժառանգում է այս հատկությունն իր ծնող տարրից: