CSS list-style հատկություն

Հատկանշում է ցանկի բոլոր հատկությունները կրճատ գրելաձևով:

Օրինակ

ul {
    list-style: square url(sqorange.png);
}
Փորձել
Նախնական արժեք disc outside none
Ժառանգվող
Անիմացվող
JavaScript սինթաքս օբյեկտ.style.listStyle="square url(sqorange.png)"
Արժեք Բնութագիր
list-style-image Հատկանշում է ցանկի տարրի նշագրման տեսակը պատկերի միջոցով:
list-style-position Հատկանշում է, թե ո՞րտեղ պետք է գտնվի ցանկի տարրի նշագիրը:
list-style-type Հատկանշում է ցանկի տարրի նշագրման տեսակը:
initial Վերագրում է այս հատկությունն իր նախնական արժեքին:
inherit Ժառանգում է այս հատկությունն իր ծնող տարրից: