CSS padding հատկություն

Հատկանշում է լիցքային բոլոր հատկությունները կրճատ գրելաձևով:

Օրինակ

p {
    padding: 20px;
}
Փորձել
Նախնական արժեք 0
Ժառանգվող
Անիմացվող
JavaScript սինթաքս օբյեկտ.style.padding="20px"
Արժեք Բնութագիր
% Հատկանշում է լիցք իր պարունակիչ տարրի լայնության տոկոսներով:
length Հատկանշում է լիցք՝ px, %, em և այլն...: Նախնական արժեք՝ 0:
initial Վերագրում է այս հատկությունն իր նախնական արժեքին:
inherit Ժառանգում է այս հատկությունն իր ծնող տարրից: