CSS @font-face կանոն

Հատկանշում է կանոն, որը թույլ է տալիս վեբ կայքերին ներբեռնել և օգտագործել web-safe տառատեսակներից բացի այլ տառատեսակներ:

Օրինակ

@font-face {
    font-family: myFirstFont;
    src: url(Comfortaa-Light.ttf);
}
Փորձել
Արժեք Բնութագիր
font-family Պահանջվում է: Հատկանշում է տառատեսակի անվանումը:
font-style Լրացուցիչ: Հատկանշում է, թե տառատեսակն ինչպես պետք է ոճավորվի: Նախնական արժեք՝ normal:
font-weight Լրացուցիչ: Հատկանշում է տառատեսակի հաստությունը/ճարպոտությունը: Նախնական արժեք՝ normal:
src Պահանջվում է: Հատկանշում է URL/URL-ներ, որտեղից պետք է բեռնվի տառատեսակը:
unicode-range Լրացուցիչ: Հատկանշում է սիմվոլային կոդավորման միջակայք, որը սպասարկում է տառատեսակը: Նախնական արժեք՝ U+0-10FFFF: