CSS padding-right հատկություն

Հատկանշում է տարրի աջ լիցքը:

Օրինակ

p {
    padding-right: 30px;
}
Փորձել
Նախնական արժեք 0
Ժառանգվող
Անիմացվող
JavaScript սինթաքս օբյեկտ.style.paddingRight="30px"
Արժեք Բնութագիր
% Հատկանշում է աջ լիցք իր պարունակիչ տարրի լայնության տոկոսներով:
length Հատկանշում է ֆիքսված աջ լիցք՝ px, %, em և այլն...: Նախնական արժեք՝ 0:
initial Վերագրում է այս հատկությունն իր նախնական արժեքին:
inherit Ժառանգում է այս հատկությունն իր ծնող տարրից: