CSS color հատկություն

Հատկանշում է տեքստի գույնը:

Օրինակ

body {
    color: red;
}
h1 {
    color: #999999;
}
p {
    color: rgb(0,0,255);
}
Փորձել
Նախնական արժեք black
Ժառանգվող
Անիմացվող
JavaScript սինթաքս օբյեկտ.style.color="#999999"
Արժեք Բնութագիր
color Հատկանշում է տեքստի գույնը:
initial Վերագրում է այս հատկությունն իր նախնական արժեքին:
inherit Ժառանգում է այս հատկությունն իր ծնող տարրից: