HTML <meta> թեգ

Սահմանում է մետատվյալներ HTML փաստաթղթի վերաբերյալ:

Օրինակ

<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="description" content="Վեբ ծրագրավորողների տեղեկատու">
    <meta name="author" content="Գասպար Գալենտերյան">
</head>
Փորձել
ԱտրիբուտԱրժեքԲնութագիր
charsetcharacter_setՀատկանշում է սիմվոլային կոդավորում HTML փաստաթղթի համար:
contenttextՏալիս է http-equiv կամ name ատրիբուտի հետ ասոցացվող արժեք:
http-equivcontent-type
default-style
refresh
Ապահովում է HTTP գլխամաս content ատրիբուտի ինֆորմացիայի/արժեքի համար:
nameapplication-name
author
description
generator
keywords
Հատկանշում է անվանում մետատվյալների համար: