HTML <main> թեգ

Սահմանում է փաստաթղթի հիմնական պարունակություն:

Օրինակ

<main>
  <h1>Web Browsers</h1>
  <p>Chrome, Firefox, and Internet Explorer are the most used browsers today.</p>
  <article>
    <h1>Google Chrome</h1>
    <p>Google Chrome is a free, open-source web browser developed by Google,
  released in 2008.</p>
  </article>
  <article>
    <h1>Mozilla Firefox</h1>
    <p>Firefox is a free, open-source web browser from Mozilla, released in 2004.</p>
  </article>
  <article>
    <h1>Internet Explorer</h1>
    <p>Internet Explorer is a free web browser from Microsoft, released in 1995.</p>
  </article>
</main>
Փորձել
Այլ ատրիբուտներ